Статут общества

Сайт общества любителей спортивного рыболовства

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТОВАРИСТВО ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТИВНОГО РИБОЛОВСТВА "СОНЯЧНИЙ"-ПРИЧАЛ №79» Україна Одеська область м. Білгород-Дністровський2 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТИВНОГО РИБОЛОВСТВА „СОНЯЧНИЙ" - ПРИЧАЛ № 79», (надалі - "Організація"), діє на підставі Конституції України, Закону України „Про об'єднання громадян" та інших законів України та в своїй діяльності керується даним Статутом та чинним законодавством України.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ СТАТУС ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ.

1.1. Найменування організації: повне найменування організації українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТИВНОГО РИБОЛОВСТВА «СОНЯЧНИЙ» - ПРИЧАЛ № 79»; скорочене найменування організації українською мовою: ГО «ТОВАРИСТВО ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТИВНОГО РИБОЛОВСТВА «СОНЯЧНИЙ» - ПРИЧАЛ № 79»; повне найменування організації російською мовою: «ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО РИБОЛОВСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ» - ПРИЧАЛ № 79»;

1.2. Діяльність організації поширюється на територію місто Білгород-Дністровський Одеської області. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності його учасників, самоврядування, законності та гласності. Організація є вільною у виборі напрямів своєї діяльності у межах Статуту. Обмеження діяльності організації може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.

1.3. Організація є юридичною особою з дати її державної реєстрації, має печатку та штампи зі своїм найменуванням, поточні рахунки в установах банків, власну символіку та інші реквізити відповідно до законодавства.

1.4. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном організації, від свого імені набуває майнові та немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем У суді.

1.5. Організація не відповідає за зобов'язаннями її учасників. Учасники не відповідають за зобов'язання організації.

1.6. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність організації, так само як і втручання організації у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених Законом.

1.7. Місцезнаходження організації: Україна, 67772, Одеська область, місто Білгород[1]Дністровський, селище міського типу Затока, платформа „Сонячна" причал № 79. 2. МЕТА,ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ

ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.1. Організація утворена для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів учасників.

2.2. Основною метою організації є організація та проведення оздоровчої, спортивно - масової роботи та любительського рибальства членами організації, задоволення та захист соціальних, економічних, культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації; укріплення дружби та взаємовідносин серед громадян, духовне та культурне виховання молоді; розвиток фізичної культури та спорту, спортивного рибальства; сприяння розвитку зв'язків та співпраці з іншими організаціями, у тому числі закордонними, для культурного обміну та взаємодії.

2.3. Основним завданням організації є: - організація громадян, у тому числі пенсіонерів, інвалідів, дітей та підлітків, до регулярних занять спортивним рибальством; - організація заходів по спортивному рибальству; - налагоджування контактів в Українським товариством мисливців та рибалок; - навчання плаванню та навикам спортивної рибалки дітей та підлітків; - створення гуртків по інтересам; 3 - організація екскурсій та спортивних заходів; - організація поїздок, проведення зустрічей з закордонними клубами; - розвиток на базі організації інших видів водного спорту; - інформація, реклама фізичної культури та спорту; - надання послуг для членів організації з безпечного утримання маломірних суден і використовувати спеціально обладнані для цього гідротехнічні споруди.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ.

3.1. Членами організації можуть бути особи, які досягли 18 років, визнають Статут організації і підтримують її особистою участю у всіх заходах, передбачених поточними та перспективними планами діяльності та які мають плавзасіб та підсобне приміщення на території ГО «ТОВАРИСТВО ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТИВНОГО РИБОЛОВСТВА „СОНЯЧНИЙ" - ПРИЧАЛ №79».

3.2. Фізичні особи, які бажають приєднатися до організації, приймаються в члени загальними зборами членів або зборами представників на підставі поданої до правління заяви і документів, які підтверджують цивільну дієздатність, реєстрацію місця проживання та місця роботи особи.

3.3.Члени організації вибувають з нього за власним бажанням, на підставі поданої до ради організації заяви, після повернення організації майна чи коштів, отриманих у тимчасове користування.

3.4. Для виконання окремих функцій рада організації може утворювати апарат з числа найманих працівників, які не обов'язково повинні бути членами (учасниками) організації. На працівників апарату поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.1. Організація діє в межах правового поля, визначеного Конституцією та законами України.

4.2. Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, організація користуються правами: - виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; - представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах; - брати участь у політичній діяльності, проводити мирні збори (збори, мітинги, демонстрації тощо); , - ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні; - одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; - вносити пропозиції до органів влади і управління; - розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; - засновувати засоби масової інформації; - брати участь у розробленні проектів рішень з питань тендерної рівності, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; - делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; - проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4.3 Організація має право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей. Об'єднання громадян користуються іншими правами, передбаченими законами України.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.1. Член (Учасник) організації має право: - брати участь у прийнятті рішень загальних зборів учасників організації особисто; - обирати та бути обраним до статутних органів організації; - вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації, усунення недоліків в роботі його статутних органів; - одержувати відомості про діяльність організації, її фінансовий стан та витрати; - вийти у встановленому порядку з членів організації; - член (учасник) має інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом організації.

5.2. Член (Учасник) організації зобов'язаний: - виконувати вимоги Статуту організації; - за рішенням Загальних зборів, сплачувати вступні, членські та цільові внески; в умовах інфляції розмір вступного та членських внесків може змінюватись за рішенням Ради організації, але не частіше одного разу на три місяці; - брати активну участь в досягненні цілей та здійсненні завдань організації, в реалізації рішень її керівних органів; - не здійснювати дії, які можуть спричинити шкоду організації та її членам;

5.3. За членом організації зберігається право вільного виходу з організації.

5.4. Члени організації можуть бути виключені за порушення Статуту, несплати членських або цільових внесків, а також дії, що суперечать діючому законодавству, підривають авторитет організації.

5.5. Члени виключаються за рішенням Ради. Підставами для виключення є: - скоєння проступку, несумісного з принципами та метою організації; - члени організації не отримують у будь-якій формі прямого прибутку (дивідендів) від членства в організації та її діяльності; - члени організації, які здають стороннім особам свої підсобні приміщення (курені), а також заборгованість яких по членським та цільовим внескам становить більше одного року, виключаються з членів організації. При цьому підсобне приміщення (курінь) розбирається, плавзасіб виноситься на штрафмайданчик, звільнене місце передається іншим членам організації, що стоять у черзі з обов'язковим погашенням заборгованості по особистому рахунку.

5.6. У разі виходу або виключення з членів організації вступні, членські і цільові внески не повертаються.

5.7. Члени Організації можуть виконувати обов’язки охорони шкіперської служби, бухгалтера та касира на добровільній основі.

5.8. Заборгованість по членським внескам сплачується по тарифам поточного року. і

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

6.1. Вищим керівним органом організації є Загальні збори членів (учасників) організації, а в період між зборами - Рада організації, яка діє відповідно з наданими їй повноваженнями. Загальні збори збираються Радою організації по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік, або за вимогою не менш як 2/3 членів організації. Про скликання та розпорядок Загальних зборів Рада організації оголошує не пізніше, ніж за 15 днів.

6.2. До виключної компетенції Загальних зборів членів організації належить: - прийняття рішення по всім питанням діяльності організації,5 - обрання Голови Загальних зборів з числа присутніх членів організації. - затвердження Статуту організації, внесення в нього змін та доповнень; - обрання Ради організації з членів організації; - Рада організації обирає голову Ради; - обрання керівника організації строком на п'ять років з правом повторного обрання; - обрання Ревізійної комісії (Ревізора) строком на два роки; - розглядання та затвердження звітів Ради організації, керівника організації, звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора); - розглядання та затвердження довгострокових програм та планів діяльності організації; - встановлення розмірів вступних членських та цільових внесків; - прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; - прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебувають у власності організації, фізичним і юридичним особам; - прийняття рішень про вступ до асоціацій, спілок об'єднань громадян, делегування їм частини власних повноважень. Загальні збори членів (учасників) організації вправі передати частину своїх повноважень у компетенцію Ради організації. Загальні збори членів (учасників) організації є чинними, якщо на них присутні члени (учасники) організації, які мають більше ніж 51 відсотків голосів. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів членів (учасників) організації, які присутні на загальних зборах відкритим голосуванням за принципом „один член (учасник) організації - один голос". У разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів Рада призначає нову дату і час їх проведення, про що членам (учасникам) організації надається додаткова інформація.

6.4. Виконавчим органом організації є Рада організації та керівник організації, які керують діяльністю організації у час між скликаннями Загальних зборів. Рада обирається на 5 років.

6.5. Рада організації: - діє в період між зборами та приймає рішення по всім питанням, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів ; - Рада діє у складі, визначеному Загальними зборами; - зі свого складу вибирає заступника керівника, секретаря. Заступник керівника виконує обов'язки керівника під час його відсутності за його дорученням ; - забезпечує виконання рішень зборів ; - здійснює прийом та виключення з членів (учасників) організації; - визначає порядок сплати та використання вступних, членських та цільових внесків; - реалізує право на майно та кошти організації; - представляє організацію у державних органах, громадських організаціях; - формує бюджет та кошторис витрат організації; - розроблює поточний план роботи організації; - вирішує організаційні питання; - затверджує суми додаткових внесків; - вносить на розгляд загальних зборів пропозицію про створення підприємств, госпрозрахункових установ і організацій; - приймає міри по усуненню недоліків, які виявлені Ревізійною комісією (Ревізором); - засідання Ради проводяться щоквартально, а при необхідності, частіше; - Рада правомірна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше половини складу його членів; рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування, або таємного; - у своїй роботі Рада підзвітна Загальним зборам.

6.6 . Роботою організації і Радою організації керує керівник, який обирається Загальними зборами терміном на п'ять років і звітує перед Загальними зборами.

6.7. Керівник організації: - розпоряджається коштами, майном та рахунками організації, здійснює фінансові операції, 6 - представляє інтереси організації в державних та інших організаціях; - підписує офіційні документи організації; - слідкує за відповідністю діяльності організації чинному законодавству України, Статуту організації; - керує діяльністю організації; - укладає договори та угоди з іншими підприємствами, установами, товариствами та організаціями; - представляє інтереси організації в органах, уповноважених законодавством України перевіряти діяльність організації; - без доручення представляє інтереси організації у будь яких правовідношеннях з іншими особами та органами, у т.ч. державними; - вносить на засідання Ради питання, пов'язані з членством в організації та заслуховує членів Ради організації про виконання їх обов'язків та доручень; - має право підпису на усіх документах, в тому числі фінансових, та відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах; - несе персональну відповідальність за стан та діяльність організації.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

7.1. Громадська організація є неприбутковою, некомерційною організацією.

7.2. З метою виконання статутних завдань і цілей організації здійснює необхідну підприємницьку діяльність шляхом створення товариств в порядку, встановленому законодавством.

7.3. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції, вносити до бюджету та до позабюджетних фондів платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.4. Джерелом надходження коштів є членські внески членів (учасників), пасивні прибутки від розміщення вільних коштів на банківських рахунках, благодійні внески та пожертвування фізичних та юридичних осіб, а також господарської діяльності створених організацією засобів масової інформації та комерційних підприємств.

7.5. Кошти організації використовуються на реалізацію завдань і мети її діяльності, передбачених цим Статутом.

7.6. Перший фінансовий рік організації починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

7.7. Щороку Рада організації складає кошторис надходжень і витрат на наступний фінансовий рік і визначає розміри внесків кожного члена (учасника) організації. Кошторис організації на наступний рік повинен бути складений не пізніше 25 грудня поточного року. Кошторис і розміри платежів членів (учасників) організації на наступний фінансовий рік затверджуються загальними зборами учасників організації.

7.8. Організація має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, учасниками або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.9. Організація також має право на майно та кошти, отримані в результаті підприємницької діяльності створених нею товариств.

7.10. Кошти та інше майно організації, в тому числі у разі ліквідації, не може перерозподілятись між учасниками, і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

7.11. Право власності організації реалізується його вищими статутними органами управління (загальними зборами, зборами представників) в порядку, передбаченому законодавством України та статутними документами. Окремі функції щодо господарського управління майном може бути покладено вищими статутними органами управління на створювані ними органи, місцеві осередки або передано спілкам об'єднань громадян.

7.12. Доходи або майно Організації їх частина не підлягають розподілу між його засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування единого соціального внеску), членами органів управлення та іншими пов,язаними з ними особами.

7.13. Доходи (прибутки) неприбуткового Товариства використовуються виключно для финінансування видатків на утримання Товариства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених ії установчими документами

8. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.1. Державний контроль за діяльністю організації здійснюється легалізуючим органом та іншими державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

8.2. Органи, що проводять легалізацію об'єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень Статуту. Представники цих органів мають право бути присутніми на заходах, що проводяться організацією, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення.

8.3. Нагляд за виконанням та додержанням законності об'єднаннями громадян здійснюють органи прокуратури.

8.4. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків об'єднаннями громадян здійснюють відповідно фінансові органи та органи державної податкової інспекції.

8.5. Організація у встановленому законодавством порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

8.6. Контроль за діяльністю організації, поряд з фінансовими органами, державною податковою адміністрацією та іншими державними органами, згідно законодавства України, здійснює Ревізійна комісія (Ревізор), обраний з членів організації терміном на два роки.

8.7. До складу ревізійної комісії не можуть входити керівник організації.

8.8. Ревізійна комісія (Ревізор) має право здійснювати перевірку фінансової діяльності організації за дорученням Загальних зборів та Ради організації. Посадові особи організації зобов'язані надавати у розпорядження Ревізійної комісії (Ревізора) необхідні документи та письмові пояснення. Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновки за річними звітами, без яких Загальні збори організації не мають права затверджувати річний баланс.

9. СИМВОЛІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може використовувати власну символіку.

9.2. Символіка організації затверджується вищими статутними органами і підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

10. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

10.1. Керівник Організації звітує перед членами Організації про виконання статутних завдань Організації та річного плану роботи Ради Організації на щорічних чергових Загальних Зборах Організації.

10.2. Звіт готує Рада Організації, в якому відображаються такі питання:

10.2.1. аналіз виконання Організацією основних завдань;

10.2.2. аналіз виконання річного плану Організації, негативні та позитивні явища під час його виконання;

10.2.3. чисельність Організації, залучення нових членів Організації;

10.2.4. фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Організації для виконання статутних завдань Організації;

10.2.5. основні завдання Організації на наступний рік

10.3. Рада Організації після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення.

11. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

11.1. Кожен член Організації має право вносити Організації пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність керівних органів Організації.

11.2. Члени Організації мають право звернутися до керівних органів Організації, відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності керівних органів Організації, внаслідок яких:

11.2.1. порушено права та законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації);

11.2.2. створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав і законних інтересів чи свобод;

11.2.3. незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

11.3. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, керівника Організації або Загальних Зборів шляхом подання письмової скарги.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни до Статуту вносяться рішенням Загальних Зборів у порядку, визначеному цим Статутом, якщо за це проголосувало 3/4 членів, які беруть участь у голосуванні.

12.2. Про зміни, що відбувалися в статутних документах, організація повідомляє реєстраційний орган, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ

13.1. Припинення діяльності організації здійснюється:

13.1.1. за рішенням Загальних Зборів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу;

13.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) організації.

13.2. Рішення про саморозпуск Організації приймається у порядку, встановленому даним Статутом. Загальні збори Організації, які прийняли рішення про саморозпуск, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівнику Організації здійснювати повноваження 9 ліквідаційної комісії для проведення припинення організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна організації після її ліквідації відповідно до Статуту.

13.3. Якщо рішення про припинення діяльності прийняте у судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з припиненням її діяльності, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно до рішення суду.

13.4. Реорганізація здійснюється згідно з рішенням Загальних зборів при наявності не менше 3/4 голосів присутніх. При цьому вся сукупність прав та обов'язків що належали організації, переходять до її правонаступників.

13.5. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання, перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

13.6. Діяльність Організації може бути заборонено судом. Заборона Організації має наслідком припинення його діяльності. У разі прийняття рішення про заборону Організації її майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету. Керівник Організації Маликов А.В

Причал №79

Есть такое райское месть, одесситы скажут шикарное место в северо-западном районе черноморского побережья. Это протянувшийся на 10 км вдоль Днестровского лимана коса Каролино-Бугаз. История косы уходит в страну к походам князя Олега на Царьград, откуда и происходит название Царьградское гирло и Царьградский маяк. Не так давно в районе так называемого «узкого места» был пролив, который назывался Очаковским гирлом.

Телефон шкиперской:
+38 (068) 214-81-24

Новости

Лента не найдена.